การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามกฎหมาย ปปง.

436

ผู้ประกอบการค้าทองคำ เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย ปปง.

ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. คือ การตรวจสอบรายชื่อลูกค้าว่าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมาย ปปง. หรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตาม กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงกับลูกค้า พ.ศ.2563

เครื่องมือในการตรวจสอบที่ร้านทองต้องมี คือ ระบบ APS

เป็นระบบตรวจสอบรายชื่อ ซึ่งเป็นบริการของ ปปง.ให้ผู้ประกอบลงทะเบียนใช้งานได้ฟรี โดยในระบบจะมีการแจ้งข้อมูล Thailand List, UN List, รายชื่อบุคคลที่ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน โดย การลงทะเบียน APS สามารถศึกษาได้จากลิงค์นี้ https://sed.amlo.go.th/content/detail/192

การค้นหารายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงฯ หรือ PEPS

สำหรับการค้นหารายชื่อข้อมูลบุคคลที่มีความเสี่ยง (PESP) ในระบบ APS ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถค้นหาผ่านช่องทางสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งได้ทำการรวบรวมไว้ดังนี้

ข้อมูล ครม.

https://www.soc.go.th/?page_id=182

ข้อมูล ส.ส.

https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=26&filename=

ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น

https://ele.dla.go.th/public/appointment.do

ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัด

http://www.personnel.moi.go.th/name_mahadthai/menu_name.htm

ข้อมูลผู้นำต่างประเทศ

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_state_leaders_in_2022

Comments are closed.