About Us

ศูนย์วิจัยทองคำ

1. คำนิยาม

                “ศูนย์วิจัยทองคำ” หมายถึง ศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

                “ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ” หรือ Gold Price Sentiment Index หมายถึง ดัชนีที่จัดทำขึ้นตามหลักทางสถิติโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

                “บทสรุปความเห็นผู้ค้าทองคำ” หรือ Gold Trader Consensus หมายถึง บทสรุปความคิดเห็นที่จัดทำขึ้นจากการสัมภาษณ์ผู้ค้าทองคำภายในประเทศและจัดรวบรวมเป็นบทสรุปรวม

2. วัตถุประสงค์

สมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยและบริษัทจะร่วมกันจัดหาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับทองคำ รวมตลอดถึงการจัดทำ “ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ” “บทสรุปความเห็นผู้ค้าทองคำ” โดยผลงานและการใช้ผลงานการวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่งานวิจัยจะต้องไม่ขัดกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. สถานะ

ศูนย์วิจัยทองคำมีสถานะเป็นความร่วมมือด้านงานวิจัยเพื่อการศึกษาของหน่วยงานของสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยและบริษัท ทั้งสี่ฝ่ายไม่ได้มีเจตนาจัดตั้งศูนย์วิจัยทองคำเป็นนิติบุคคล หรือองค์กรแยกต่างหากจากสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยหรือบริษัท

4. ขอบเขตของความร่วมมือ

4.1 รวบรวม จัดเก็บ จัดทำ ประมวลผลและนำเสนอการวิจัย

4.2 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวิจัยให้สอดคล้องกับเหตุการณ์

4.3 จัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์วิจัยราคาทองคำ

4.4 บริหารจัดการด้านข้อมูลและผลการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

5. คณะทำงาน

สมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยและบริษัทจะทำการแต่งตั้งบุคคลให้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อให้ร่วมกันรับผิดชอบดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัยทองคำ และตามขอบเขตความร่วมมือของสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยและบริษัท โดยคณะทำงานจะร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นว่าผลการวิจัยใดอยู่ในระดับความเชื่อมั่นที่นำออกเผยแพร่ได้

6. การใช้ข้อมูลและผลการวิจัย

สมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยและบริษัทมีสิทธินำผลการวิจัยไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดมาใช้เพื่อการเผยแพร่ ซึ่งผู้นำไปใช้ และ/หรือ เผยแพร่จะต้องรับผิดชอบไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัย บริษัท ศูนย์วิจัยราคาทองคำ และบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและผลการวิจัย โดยทุกฝ่ายทราบดีว่าข้อมูลบุคคลและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบริษัท และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคลถือเป็นข้อมูลที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ

7. ผู้ประสานงานติดต่อ

ฝ่ายสมาคมค้าทองคำ

นาย  พีรพงศ์ ฉัตร์ทอง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงานสมาคมค้าทองคำ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ

ที่อยู่ :    สมาคมค้าทองคำ

เลขที่ 33/124 อาคาร วอลล์สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 0-2020-9000 ต่อ 53

E-mail : peerapong@goldtraders.or.th

ฝ่ายสมาคมเพชรพลอยเงินทอง

นาย  เลิศสิน  เลิศก้องประพันธ์ ผู้จัดการสมาคมสมาคมเพชรพลอยเงินทอง

ที่อยู่ :    สมาคมเพชรพลอยเงินทอง

42/1 เจริญกรุงซอย 2 วังบูรพา  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ : 0-2221-4456

E-mail : lertsin_tja@hotmail.com

ฝ่ายมหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.อัฐวุฒิ  ปภังกร  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่อยู่ :    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 7 ชั้น 11

126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2697-6101-5