บันทึกงานเสวนาและบรรยาย กฎหมาย PDPA 10 ก.ค.65

คลิก VDO เพื่อรับชม

เอกสารประกอบการบรรยาย :

  1. ภาพรวมกฎหมาย PDPA (บรรยายโดย ร.ศ.ดร.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ และ ดร.พิชชา ใจสมคม)
  2. สรุปกฏหมาย PDPA (บรรยายโดย ร.ศ.ดร.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ และ ดร.พิชชา ใจสมคม)
  3. คู่มือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA สำหรับร้านทอง (บรรยายโดย ทค.ชยธวัช อติแพทย์)

วิทยากร

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ ไตรพงษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. ดร.พิชชา ใจสมคม

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. คุณชยธวัช อติแพทย์

ที่ปรึกษา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ดำเนินรายการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตอุษา ขันทอง

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานสรุป

รายงานผลโครงการเสวนาและบรรยาย กฎหมาย PDPA ที่ร้านทองควรรู้

สอบถามเพิ่มเติม Line OA @goldtraders ( https://lin.ee/vJotS3W )