คอร์ส อบรมกฎหมาย ปปง.สำหรับร้านทอง

>> ลงทะเบียนฝึกอบรม รุ่นที่ 3 : คลิ๊กที่นี่ <<

เชิญร่วมอบรมเรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย.65

สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำโครงการ หลักสูตร การจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 โดย ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยหลักสูตรได้รับการอนุมัติจาก ปปง.

หมายเหตุ :

 1.  ตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง. กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมต้องส่งบุคลากรที่ทำหน้าที่รับลูกค้าและรายงานธุรกรรมเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติของสำนักงาน ปปง. ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 ( การไม่จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานตามกฎหมายฟอกเงิน จะมีความผิดตามมาตรา 21/3 และมีโทษตามมาตรา 62 วรรคสอง พรบ.ปปง. : ปรับไม่เกินห้าแสนบาท )
 2. ผู้จัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงาน ปปง. แล้วเท่านั้น ซึ่งผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง และผู้จัดจะได้แจ้งชื่อรับรองผู้ผ่านการอบรมต่อสำนักงาน ปปง. ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานฯ

>> ลงทะเบียนฝึกอบรม รุ่นที่ 3 : คลิ๊กที่นี่ <<

กำหนดการฝึกอบรม วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 – 17.00 น.

🔸 รูปแบบการจัดอบรม

 • บรรยาย ออนไลน์ (E-Learning) ผ่านระบบ ZOOM

🔸กำหนดการ ประกอบด้วยเนื้อหา 6 หัวข้อ

เวลา 8.30 – 12.00 น.

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 2. การประเมินการบริหารและการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 3. การจัดทำรายงานการทำธุรกรรมและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

เวลา 13.00 – 16.00 น.

 1. การจัดให้ลูกค้าแสดงตนและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 2. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 3. การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน การรายงานสำนักงาน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

เวลา 16.00 – 17.00 น.

 • ทำแบบทดสอบประเมินผลให้ผ่านตามหลักเกณฑ์

🔸วิทยากร

พันตำรวจเอก ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายฟอกเงิน และอดีตเลขาธิการ ปปง.

ดร.ญาดา กาศยปนันทน์ อดีตที่ปรึกษาด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน ปปง. และ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์คอนซัลแตนท์ จำกัด

🔸รายละเอียดการสมัคร

 1. จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม แบบบรรยายออนไลน์ ไม่เกิน 200 ท่าน
 2. กรณีมีจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้จัดฝึกอบรมขอพิจารณาปรับเปลี่ยนกำหนดวันฝึกอบรมให้เหมาะสม และแจ้งไปยังผู้สมัครทราบต่อไป
 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นเวลา 6 ชั่วโมง (ร้อยละ 100) และ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยต้องได้คะแนนทดสอบในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และรวมกันทั้ง 6 รายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในกรณีที่ผู้อบรมไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จะต้องทำแบบทดสอบความรู้ใหม่ (ในวันอบรม) จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะได้รับหนังสือรับรองการเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม

🔸เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ท่านสังกัดอยู่

🔸สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

♦️ เอกสารประกอบการอบรม

 • บรรยายแบบ ออนไลน์ (E-Learning) (จัดส่งให้ทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ พร้อมกับขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ Zoom)

♦️ หนังสือรับรองการเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม (จัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าอบรมฯ เมื่อท่านผ่านการอบรมและสอบประเมินผลแล้ว)

🔸รายละเอียดค่าใช้จ่าย

♦️ ค่าลงทะเบียน (แบบบรรยายออนไลน์ E-Learning)

 • สมาชิกสมาคมค้าทองคำ ท่านละ 1,700 บาท (กรุณาระบุเลขที่สมาชิกเพื่อรับส่วนลดค่าลงทะเบียน)
 • ไม่ใช่สมาชิกสมาคมค้าทองคำ ท่านละ 2,300 บาท

🔸ช่องทางการชำระเงิน

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชี “สมาคมค้าทองคำ”
เลขที่บัญชี 029-3-97007-6

หลังจากชำระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน และแจ้งชื่อ-นามสกุล ผ่านช่องทางแชทไลน์นี้ : Line ID: @goldamlo
( https://qrgo.page.link/QmUHw ) ทางสมาคมฯ จะตอบกลับเพื่อแจ้งรหัสประจำตัวผู้ฝึกอบรม เพื่อยืนยันการเข้าอบรมฯ ต่อไป

เพิ่มเติม โทร 0 2020 9000 คุณพีรพงศ์ (ต่อ 53), คุณพลวัตร (ต่อ 51) Line ID: @goldamlo

>> ลงทะเบียนฝึกอบรม รุ่นที่ 3 : คลิ๊กที่นี่ <<

รับชมคลิปสัมภาษณ์ ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผอ.ศูนย์วิจัยทองคำ กล่าวถึงรายละเอียด โครงการฝึกอบรม “เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน”

🔸 ใครบ้างที่จำเป็นจะต้องเข้ารับการอบรม ?

 • ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติของสำนักงาน ปปง.
 • ผู้บริหารที่กำกับดูแลงานปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน (บุคคลที่กําหนดนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ)
 • เจ้าหน้าที่หน้า Counter หรือ ผู้ที่ต้องติดต่อกับลูกค้า
 • เจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม การแสดงตน และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า