Back to Top

About-us

ศูนย์วิจัยทองคำ

www.goldresearchcenter.com

1. คำนิยาม

“ศูนย์วิจัยทองคำ”หมายถึง ศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

“ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ” หรือ Gold Price Sentiment Indexหมายถึง ดัชนีที่จัดทำขึ้นตามหลักทางสถิติโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

“บทสรุปความเห็นผู้ค้าทองคำ” หรือ Gold Trader Consensusหมายถึง บทสรุปความคิดเห็นที่จัดทำขึ้นจากการสัมภาษณ์ผู้ค้าทองคำภายในประเทศและจัดรวบรวมเป็นบทสรุปรวม

 

2. วัตถุประสงค์

สมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยและบริษัทจะร่วมกันจัดหาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับทองคำ รวมตลอดถึงการจัดทำ “ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ” “บทสรุปความเห็นผู้ค้าทองคำ” โดยผลงานและการใช้ผลงานการวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่งานวิจัยจะต้องไม่ขัดกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

3. สถานะ

ศูนย์วิจัยทองคำมีสถานะเป็นความร่วมมือด้านงานวิจัยเพื่อการศึกษาของหน่วยงานของสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยและบริษัท ทั้งสี่ฝ่ายไม่ได้มีเจตนาจัดตั้งศูนย์วิจัยทองคำเป็นนิติบุคคล หรือองค์กรแยกต่างหากจากสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยหรือบริษัท

 

4. ขอบเขตของความร่วมมือ

4.1 รวบรวม จัดเก็บ จัดทำ ประมวลผลและนำเสนอการวิจัย

4.2 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวิจัยให้สอดคล้องกับเหตุการณ์

4.3 จัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์วิจัยราคาทองคำ

4.4 บริหารจัดการด้านข้อมูลและผลการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 

5. คณะทำงาน

สมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยและบริษัทจะทำการแต่งตั้งบุคคลให้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อให้ร่วมกันรับผิดชอบดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์วิจัยทองคำ และตามขอบเขตความร่วมมือของสมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยและบริษัท โดยคณะทำงานจะร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นว่าผลการวิจัยใดอยู่ในระดับความเชื่อมั่นที่นำออกเผยแพร่ได้

 

6. การใช้ข้อมูลและผลการวิจัย

สมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัยและบริษัทมีสิทธินำผลการวิจัยไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดมาใช้เพื่อการเผยแพร่ ซึ่งผู้นำไปใช้ และ/หรือ เผยแพร่จะต้องรับผิดชอบไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมค้าทองคำ สมาคมเพชรพลอยเงินทอง มหาวิทยาลัย บริษัท ศูนย์วิจัยราคาทองคำ และบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและผลการวิจัย โดยทุกฝ่ายทราบดีว่าข้อมูลบุคคลและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าบริษัท และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคลถือเป็นข้อมูลที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ

 

7. ผู้ประสานงานติดต่อ

ฝ่ายสมาคมค้าทองคำ

นาย  ปานะพงษ์  สุทธีวงศ์

ที่อยู่ :    สมาคมค้าทองคำ

เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 200 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2675-8000

E-mail : panapong@goldtraders.or.th

 

ฝ่ายสมาคมเพชรพลอยเงินทอง

นาย  เลิศสิน  เลิศก้องประพันธ์

ที่อยู่ :    สมาคมเพชรพลอยเงินทอง

42/1 เจริญกรุงซอย 2 วังบูรพา  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ : 0-2221-4456           

E-mail : lertsin_tja@hotmail.com

 

ฝ่ายมหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ทัศนะ บุญขวัญ

ที่อยู่ :    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 7 ชั้น 11

126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2697-6101-5

E-mail : 

 

ฝ่ายบริษัทฯ

ที่อยู่ :    เลขที่ 43 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 209 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2673-9911

 

 

SPOT PRICE

Commodities are powered by Investing.com

>>ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน<<
Friday, February 10, 2017 - 18:35
    กรุงเทพฯ-ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือน ก.พ. 2560 บวกอยู่ที่ระดับ 64.92 จุด...
Friday, February 10, 2017 - 18:32
     กรุงเทพฯ-ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือน ม.ค. 2560 บวกแรง 29.59  จุด จากระดับ...
Tuesday, January 17, 2017 - 12:25
    กรุงเทพฯ-ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือน ธ.ค. 2559 ปรับตัวลดลง 29.84 จุด จากร...
Tuesday, December 20, 2016 - 11:06

กำหนดแถลงผลวิจัยฯ (ศูนย์วิจัยทองคำ)